Ons beleggingsbeleid

We willen graag zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen. Voor nu én later. Om dit te realiseren, beleggen we het vermogen en de binnengekomen premies. Dit doen we zo goed en zorgvuldig mogelijk. Je leest er hieronder meer over.

Waarom beleggen we?

Beleggen levert op de lange termijn meer op dan sparen. Dat zorgt ervoor dat we de pensioenen kunnen blijven betalen en eventueel verhogen. Nu en in de toekomst.

Voor al onze beleggingen gelden deze uitgangspunten

  • We beleggen het vermogen in het belang van de (gewezen) deelnemers.
  • We beleggen het vermogen zo dat de veiligheid, kwaliteit en liquiditeit ervan voldoende geborgd zijn.
  • Voor voldoende rendement beleggen we ook een deel in meer risicovolle beleggingen, zoals aandelen en hoogrentende obligaties.
  • Het vermogensbeheer gebeurt deskundig en zorgvuldig.
  • We beleggen onze middelen voldoende gespreid.
  • We kiezen bewust voor verantwoord beleggen.

Onze beleggingsdoelstellingen op langere termijn

Met de beleggingsresultaten en de premiestortingen willen we voldoen aan onze lopende en toekomstige pensioenverplichtingen. Onze ambitie is om voor een lange tijd een hoog en stabiel rendement te behalen, met verantwoorde risico’s. We beleggen binnen de risicogrenzen die het bestuur aangeeft. Ook houden we rekening met de eisen van de Pensioenwet en met andere beleidsregels van de wetgever en De Nederlandsche Bank (DNB).

We kiezen nadrukkelijk voor verantwoord beleggen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. In ons beleggingsbeleid houden we daar sterk rekening mee.

Pensioenfonds Achmea wil bijdragen aan een duurzame samenleving

Daarom vinden we verantwoord beleggen belangrijk. We onderzoeken of de ondernemingen waarin we beleggen, ondernemen op een manier waarin wij ons kunnen vinden. Ook hebben we oog voor de landen waarvan wij staatsobligaties aanhouden. Vanwege het belang is een van onze bestuursleden, Jan Broekhof, aangewezen als primair verantwoordelijke voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van verantwoord beleggen.

Meer over hoe we duurzaam beleggen

Hoe hebben we de beleggingen georganiseerd?

Het bestuur zorgt voor toezicht op het beleggingsbeleid en deskundigheid op dit vlak.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De commissie balansmanagement adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en voert dit uit. De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de commissie staan beschreven in een mandaatregeling.

We beleggen het vermogen niet zelf

Het bestuur heeft een fiduciair beheerder aangesteld voor het beheer van de fondsmiddelen. Via de commissie balansmanagement adviseert deze beheerder het bestuur over balansmanagement, vermogensbeheer en risicomanagement. De beheerder kiest ook de vermogensbeheerders en stuurt deze aan. De vermogensbeheerders handelen binnen de met die partijen overeengekomen mandaatrichtlijnen. Daarnaast is er een bewaarder die ook als administrateur functioneert. Deze heeft een onafhankelijke en controlerende rol.

We leggen verantwoording af

Het bestuur legt verantwoording af over hoe en waarin het pensioenfonds belegt.

Intern

Intern legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van het fonds in zijn geheel, waaronder het bestuur.

Extern

Alle pensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij toetsen of pensioenfondsen zich aan de wet houden:

  • De regels over beleggingen en de risico’s die pensioenfondsen bij het beleggen mogen nemen, staan in het Financieel Toetsingskader. Ook controleert DNB of de pensioenbestuurders voldoende deskundig en integer zijn.
  • De AFM controleert hoe pensioenfondsen hun (ex-)deelnemers en de pensioengerechtigden informeren. Deze informatie moet op tijd, begrijpelijk, duidelijk en juist zijn. Dat geldt ook voor het beleggingsbeleid en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

In ons jaarverslag worden de resultaten en het gevoerde beleid toegelicht. Dit vind je in laag 3 van Pensioen 1-2-3.

Zo beleggen we stap voor stap

De beleggingen laten we uitvoeren door andere partijen. Binnen onze eigen richtlijnen en volgens een beleggingsplan speciaal gemaakt voor ons pensioenfonds.

Onze uitgangspunten en overtuigingen over beleggen legden we vast in een ‘Verklaring beleggingsbeginselen’ en een strategisch beleggingsbeleid. Je vindt ze in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) bij laag 3 in Pensioen 1-2-3.

Het beleggingsproces zelf bestaat uit 5 stappen:

Stap 1: we bepalen onze risicohouding

Stap 2: we doen een ALM-studie en een haalbaarheidstoets

Stap 3: we bepalen onze beleggingsstrategie

Stap 4: we stellen het beleggingsplan en het uitvoeringsmandaat op

Stap 5: we voeren het beleggingsplan uit

Meer over deze stappen

Chat