We kiezen nadrukkelijk voor verantwoord beleggen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. In ons beleggingsbeleid houden we daar sterk rekening mee.

Pensioenfonds Achmea wil bijdragen aan een duurzame samenleving

Daarom vinden we verantwoord beleggen belangrijk. We onderzoeken of de ondernemingen waarin we beleggen, ondernemen op een manier waarin wij ons kunnen vinden. Ook hebben we oog voor de landen waarvan wij staatsobligaties aanhouden. Vanwege het belang is een van onze bestuursleden, Jan Broekhof, aangewezen als primair verantwoordelijke voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van verantwoord beleggen.

Internationale afspraken en verdragen zijn onze leidraad

Leidend is het Global Compact van de Verenigde Naties. Hierin staan 10 basisprincipes over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Die zijn opgesteld op basis van internationale afspraken en verdragen. Bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de International Labour Organisation (ILO). Daarnaast zijn voor ons de OESO-richtlijnen en de ‘Guiding principles for business & Human rights’ belangrijke uitgangspunten als het gaat om verantwoord beleggen.

Vanuit de EU gelden per 1 januari 2023 verschillende rapportageverplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze rapportages vind je onderaan deze pagina in de speciale SFDR-sectie.

We ondertekenden een convenant over maatschappelijk verantwoord beleggen

Het gaat om het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken als mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken. Ons fonds voldoet al geruime tijd aan de afspraken in het convenant.

We hebben verschillende instrumenten om verantwoord beleggen in praktijk te brengen

  • Uitsluiting: zie de voorbeelden hieronder op deze pagina.
  • Engagement: kijk hieronder bij ‘We zijn maatschappelijk betrokken’.
  • Stemmen: kijk hieronder bij ‘We stemmen mee als betrokken; aandeelhouder’
  • ESG-integratie: kijk hieronder bij ‘We beleggen duurzaam’.

We gebruiken deze instrumenten om duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsportefeuille te beheersen en ons rendement te optimaliseren, mét oog voor maatschappelijke kwesties.

We streven er naar om de rendementseffecten van duurzaamheidsrisico’s te analyseren

Zo rekenen we jaarlijks in de evaluatie van de portefeuilleconstructie door welk effect een klimaatcrisis zou hebben op het verwacht rendement van de beleggingsportefeuille over de komende 5 jaar. Dit klimaatcrisis-scenario is een risicoscenario waarin het politiek momentum voor de energietransitie fors toeneemt en leidt tot een abrupte stijging van belasting op het gebruik van fossiele brandstoffen. De waarschijnlijke effecten van dit duurzaamheidsrisico op het rendement van de portefeuille van Pensioenfonds Achmea kunnen leiden tot een aanpassing van de portefeuilleconstructie. Het afgelopen jaar was dat niet het geval.

Bij beleggingsbeslissingen houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s

Waar dat kan, passen de vermogensbeheerders in onze beleggingsportefeuille ESG-integratie toe. Op dit moment wordt ESG-integratie toegepast door onze beheerders van de portefeuilles bedrijfsobligaties, bedrijfsleningen en leningen aan opkomende landen. Daarbij worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd met behulp van ESG-ratings voor bedrijven die zijn opgesteld door een onafhankelijke partij. Aan de hand van die ESG-ratings worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. De vermogensbeheerder bepaalt vervolgens in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s beperkt dienen te worden. Voor de bedrijfsobligatieportefeuille geldt als voorwaarde dat de rating van de portefeuille minimaal gelijk moet zijn aan de ESG-rating van de benchmark.

De duurzaamheidsrisico’s waar het fonds op stuurt, worden hieronder uitgewerkt bij ‘We sturen op 3 soorten duurzaamheidsrisico’s’.

Voor het uitsluiten van landen passen we de EU- en VN-sanctielijst toe

Daarnaast gebruiken we de prestaties van de landen in de Freedom in the World index, de ITUC Global Rights index en de Corruption Perception Index bij het opstellen van de landenuitsluitingslijst.

We investeren niet in bedrijven die zich bezig houden met de productie van:

  • omstreden wapens (nucleaire-, biologische- en chemische wapens, landmijnen en clusterbommen)
  • tabaksproducten

Ook beleggen we niet in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit:

  • steenkolen en teerzanden
  • schalieolie en -gas
  • arctische olie en gas

Het beleid en de toepassing ervan actualiseren we regelmatig.

We zijn maatschappelijk betrokken

Namens Pensioenfonds Achmea vindt er een continue dialoog plaats met bedrijven. Centrale vraag: hoe kunnen deze bedrijven duurzamer te werk gaan? Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag. Door het gesprek hierover aan te gaan, brengen we kansen en risico’s van een onderneming beter in kaart. Het doel is om beter gedrag van bedrijven te stimuleren. Bovendien geloven we dat we daarmee potentieel bijdragen aan het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Ook gaan we in gesprek met bedrijven die de uitgangspunten van het Global Compact schenden of dreigen te schenden. Bijvoorbeeld mensenrechten en arbeidsnormen (zoals kinderarbeid en recht op (vakbond)vereniging) en milieuvervuiling. Het doel is dat deze bedrijven de schending opheffen en laten zien hoe zij dit in de toekomst blijven doen. We noemen dit ‘Global Compact Engagement’.

Daarnaast heeft Pensioenfonds Achmea aandacht voor klimaatverandering. We gaan in gesprek met bedrijven over hoe zij omgaan met klimaatrisico’s en welke stappen zij nemen, bijvoorbeeld op het gebied van vermindering van CO2-uitstoot.

We stemmen mee als betrokken aandeelhouder

Aandeelhouders mogen stemmen over belangrijke besluiten die een bedrijf neemt. Pensioenfonds Achmea is een betrokken aandeelhouder en we maken daarom actief gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Zo kunnen we invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming. En zo goed mogelijk opkomen voor onze eigen belangen. Dit staat in ons stembeleid in laag 3 van Pensioen 1-2-3 onder Duurzaam beleggen.

Elk kwartaal rapporteren we over het stemgedrag en de ontwikkelingen in Corporate Governance en Stemverslag  in laag 3 van Pensioen 1-2-3 onder Duurzaam beleggen. Ook kun je per onderneming zien hoe we op aandeelhoudersvergaderingen gestemd hebben. Verder leggen we elk jaar verantwoording af over wat we doen als betrokken aandeelhouder in het Verslag verantwoord en betrokken aandeelhouderschap, ook in laag 3 van Pensioen 1-2-3 onder Duurzaam beleggen.

We beleggen duurzaam

Op sociaal en milieugebied spelen er veel zaken die de economische groei beïnvloeden. Bijvoorbeeld grondstofschaarste, klimaatverandering en demografische ontwikkelingen. Pensioenfonds Achmea is een maatschappelijk betrokken pensioenfonds. Als onderdeel van haar strategie willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarom richt Pensioenfonds Achmea zich in haar beleggingsbeleid en bij de keuze van uitvoerders mede op duurzaamheidsaspecten. Daarnaast geloven we dat maatschappelijk duurzaam beleggen (MVB) op de lange termijn een positief effect heeft op het beleggingsresultaat. We zijn ervan overtuigd dat het meenemen van duurzaamheidsrisico’s (ESG-informatie) in de portefeuillesamenstelling op langere termijn van toegevoegde waarde is op het risico-rendement-profiel van onze beleggingsportefeuille.

Daarom vragen we onze vermogensbeheerders om de integratie van ESG-factoren verder te promoten en door te voeren. ESG staat voor milieu (‘Environment’), sociale aspecten (‘Social’) en goed bestuur (‘Governance’). Zo zorgen we ervoor dat ESG-integratie een structureel onderdeel is van het beleggingsbeslissingsproces zoals dat van toepassing is op het totaal beheerd vermogen.

 

We sturen op 3 soorten duurzaamheidsrisico's

De duurzaamheidsrisico’s waar het pensioenfonds op stuurt en monitort zijn onder te verdelen in:

1. Ecologische, sociale en governancerisico’s

2. Klimaatrisico’s

3. Controverses

Meer over deze duurzaamheidsrisico's

Speciale sectie SFDR: nieuwe rapportageverplichtingen vanuit de EU per 1 januari 2023

Vanuit de Europese duurzame financieringsstrategie (SFDR), gelden er voor pensioenfondsen nieuwe rapportageverplichtingen, zoals 'duurzaamheidsinformatie' en 'precontractuele duurzaamheidsinformatie'. Ook hebben we een 'PAI-statement' opgesteld. Dat is een verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Deze documenten vind je in laag 3 van Pensioen 1-2-3 onder Duurzaam beleggen.

Ook zullen we vanwege de SFDR aanvullende teksten opnemen in ons jaarverslag. Dat doen we voor het eerst in het jaarverslag over 2022. Ons jaarverslag vind je in laag 3 van Pensioen 1-2-3 onder Algemene documenten.

Chat