Ons diversiteitsbeleid

We vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Diversiteit is dan ook een kernelement in de samenstelling van onze organen.

Bestuur en verantwoordingsorgaan moeten zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van ons deelnemersbestand. We vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden zich vertegenwoordigd weten. Ook willen we dat de organen dankzij hun diversiteit hetzelfde vraagstuk op verschillende manieren kunnen bekijken. Maar in alle gevallen geldt: de geschiktheid van een persoon voor een functie is het belangrijkst.

Diversiteit is een kernelement in de samenstelling van onze organen

We letten erop dat de samenstelling van bestuur en verantwoordingsorgaan voldoende divers is (in termen van opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, vaardigheden, culturen, zienswijzen, geslacht en leeftijd). Diversiteit is daarmee een kernelement in de samenstelling van de organen van het fonds. In ons diversiteitsbeleid houden we zo veel mogelijk rekening met de definitie van diversiteit in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (vanaf 1 januari 2014).

Het bestuur past zich zo veel mogelijk aan de Code Pensioenfondsen aan. We streven naar een complementaire samenstelling van bestuur en verantwoordingsorgaan. Ook willen we dat in beide organen tenminste 1 vrouw plaatsneemt en tenminste 1 persoon jonger is dan 40 jaar.

We stellen concrete stappen vast om diversiteit binnen de organen van het fonds te bevorderen. Ook geven we in ons jaarverslag aan hoe en binnen welke termijnen we de gewenste diversiteit in leeftijd en geslacht willen realiseren.

Daartoe nemen we de volgende maatregelen:

  • bij het vervullen van vacatures zoekt het bestuur actief naar kandidaten die passen in de doelstellingen voor diversiteit. Het bestuur neemt hierover tijdig contact op met de voordragende partij of, bij verkiezing van kandidaten, de verkiezingscommissie;
  • we leggen vacatures tijdig en met een duidelijk functieprofiel voor aan voordragende organisaties;
  • het bestuur spant zich in dat voordragende organisaties nadrukkelijk kijken naar diversiteit;
  • in het kader van de beoogde diversiteit houdt het bestuur in de opvolgingsplanning de huidige samenstelling en de gewenste samenstelling voor ogen;
  • in het jaarverslag rapporteren we over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht;
  • het pensioenfonds rapporteert in het jaarverslag over de inspanningen die zijn verricht om diversiteit in de organen van het fonds te bevorderen;
  • het pensioenfonds beoordeelt jaarlijks in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd. Elke 3 jaar evalueert het bestuur het diversiteitsbeleid.

Op dit moment voldoet alleen de samenstelling van het verantwoordingsorgaan aan beide uitgangspunten. Bij de kandidaatstelling voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan in 2019 proberen wij deze doelstellingen te behouden of te vergroten.

Het bestuur voldoet op dit moment niet aan zijn diversiteitsdoelstellingen. Er is niemand jonger dan 40 jaar. Wel hebben in de afgelopen jaren meerdere vrouwen plaatsgenomen in het bestuur. Bij de volgende vacature roept het bestuur nadrukkelijk deelnemers jonger dan 40 jaar op om zich kandidaat te stellen.

In het jaarverslag rapporteren we over de samenstelling naar leeftijd en geslacht van onze organen. Ook geeft het bestuur in het jaarverslag aan welke inspanningen het heeft gedaan om de diversiteit binnen de organen verder te bevorderen.