Ons toeslagbeleid

We proberen je pensioen elk jaar te verhogen om het welvaartsvast te houden. Dit noemen we toeslag of indexatie.

Ben je actieve deelnemer, dan verhoogden we je pensioen per 1 januari 2019 met 2%

Onze beleidsdekkingsgraad is beter dan die van veel andere pensioenfondsen. Toch verhoogden we je pensioen per 1 januari 2019 niet volledig. In de cao van Achmea is vastgelegd dat de lonen  in 2019 met 2,25% stijgen. Op grond van onze financiële situatie mag het bestuur een deel (ongeveer 89%) van deze loonstijging als toeslag toekennen. Het fonds gaf daarom per 1 januari 2019 een toeslag van 2%. Voor actieve deelnemers is de basis voor de berekening van de verhoging de stand van het pensioen op 31 december 2018.

Voor andere deelnemers verhoogden we het pensioen met 1,18%

Ook als je ex-werknemer bent of een uitkering van ons ontvangt, kreeg je een verhoging per 1 januari 2019. De jaarlijkse aanpassing van het pensioen is gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen over de periode van oktober tot oktober (prijsindex). Deze stegen in die periode met 1,68%. Op grond van de financiële situatie mocht het bestuur hiervan iets meer dan 70% toekennen.

Je hebt een pensioen bij SBZ

Heb je een pensioen bij SBZ op grond van het Achmea-pensioenreglement? Dan krijg je ook daarover van ons fonds de toeslag volgens onze bepalingen. Van deze toeslag gaat eerst nog de verhoging af die je per 1 januari 2019 bij SBZ krijgt.

Je hebt een Achmea-pensioen bij AP&L

Heb je een Achmea-pensioen bij AP&L op grond van de directie- of raad van bestuur pensioenregeling? Dan krijg je ook daarover van ons fonds de toeslag volgens onze bepalingen. Van deze toeslag gaat eerst de verhoging af die je per 1 januari 2019 bij AP&L krijgt.

Het bestuur kijkt elk jaar of je pensioen kan worden verhoogd. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Het hangt af van onze financiële positie en van andere factoren, zoals de toeslagambitie in de Achmea-cao en de rekenrente. Voor het geven van een toeslag zijn ook wettelijke regels van toepassing. We streven ernaar binnen de wettelijke regels een zo hoog mogelijke toeslag te verlenen.

We streven naar een zo hoog mogelijke verhoging van je pensioen, rekening houdend met aanvaardbare risico’s. Dit noemen we de toeslagambitie. In de Achmea-cao staat dit zo beschreven:

 • Voor de deelnemers die pensioen opbouwen, is de jaarlijkse aanpassing van het pensioen gekoppeld aan de salarisschaalverhogingen uit de Achmea cao (loonindex). De ambitie is om gemiddeld in 85% van de gevallen deze toeslag te verlenen.
 • Voor de oud-deelnemers en de pensioengerechtigden is de jaarlijkse aanpassing van het pensioen gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen over de periode van oktober tot oktober (prijsindex). De ambitie is om gemiddeld in 67% van de gevallen deze toeslag uit te keren.

Met de jaarlijkse haalbaarheidstoets kijken we óf en zo ja, met hoeveel, we de komende jaren de pensioenen kunnen verhogen. Daartoe maken we een zo realistisch mogelijke inschatting voor verhoging van je pensioen over een periode van 60 jaar. We houden rekening met verschillende toekomstscenario’s: als het goed gaat met de economie, als het slecht gaat met de economie of als het niet goed, maar ook niet slecht gaat met de economie.

Wat doen we met de uitkomst?

De uitkomst van de toets geeft aan in hoeverre we verwachten de pensioenen nu en straks kunnen verhogen. Is de uitkomst van de toets heel laag? Dan kijken we of we ons beleid moeten aanpassen. Bijvoorbeeld het beleggingsbeleid of het premiebeleid. Je leest in dit overzicht welke toeslagen we hebben verleend in de afgelopen jaren.

 

We verhogen je pensioen alleen als we genoeg reserves hebben. Onze financiële positie (beleidsdekkingsgraad) moet goed genoeg zijn. De wettelijke financiële regels bepalen onder meer dat we je pensioen pas mogen verhogen als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. We reserveren dus geen geld voor de verhoging van je pensioen.

In de tabel zie je wanneer we de pensioenen verhogen:

Lager dan 110%0%
Tussen 110% en de toeslagverlenings-
dekkingsgraad¹
Toekomstbestendige toeslagverlening
De ruimte in de beleidsdekkingsgraad voor toeslagverlening (die volgt uit toekomstbestendige toeslagverlening) verdeelt het fonds naar rato over actieve en niet-actieve deelnemers
op basis van de volgende verhouding:

 • Actieven: 85% van de loonindex.

 • Niet-actieven (oud-deelnemers en pensioengerechtigden): 67% van de prijsindex.

  Hoger dan de toeslagverlenings-dekkingsgraad (%)Volledige toeslagverlening voor alle deelnemers
  Is er na het verlenen van toeslagen een overschot? Dan mag het bestuur besluiten dit overschot voor 1/5e deel te gebruiken om gemiste toeslagen in te halen en eventuele kortingen uit het verleden goed te maken.²
  ¹ De toeslagverleningsdekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad waarbij we de volledige toeslagambitie kunnen verlenen (loonindex voor actieven en prijsindex voor niet-actieven)
  ² Het pensioenfonds geeft hier in beginsel uitvoering aan.  We geven geen premie terug aan de aangesloten werkgevers.

  Eind 2018 zag het er zo uit.

  In de afgelopen jaren verhoogden we je pensioen zo

  De toeslag is elk jaar anders. Is je pensioen in een jaar verhoogd? Dan wil dat niet zeggen dat je er van uit kunt gaan dat we je pensioen in de toekomst ook verhogen.

  In dit overzicht zie je of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als je pensioen omhoog ging. Ook zie je de loonstijging.

  1. De cijfers over de stijging van de prijzen zijn van het CBS.
  2. De loonstijging is de loonstijging volgens de cao van Achmea.

  Wanneer verlagen we je pensioen?

  Als onze financiële situatie erg slecht is, moeten we misschien je pensioen verlagen. Er zijn nog geen verlagingen geweest bij ons pensioenfonds. De komende jaren hoeven wij je pensioen naar verwachting ook niet te verlagen.

  Wil je meer informatie over toeslagen?

  In het overzicht met toeslagen en franchises vind je de toeslagen over de afgelopen jaren. Ons volledige toeslagbeleid vind je in de ABTN. Of in ons pensioenreglement (onder ‘Toeslagverlening’).