Ons financiële beleid

Binnen ons financiële beleid moeten we ons houden aan een aantal spelregels voor pensioenfondsen. De wetgever heeft deze spelregels vastgelegd in de Pensioenwet en het Financieel toetsingskader (FTK). De Nederlandsche Bank (DNB) houdt streng toezicht op de naleving van deze spelregels.

Met ons financiële beleid moeten we:

  • zorgen dat er genoeg vermogen is om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen;
  • zorgen voor een extra buffer om financiële tegenvallers op te vangen;
  • aantonen dat we de pensioenregeling en de eventuele verhogingen nu en in de toekomst tegen acceptabele risico’s kunnen uitvoeren;

Hierover maken we duidelijke afspraken met de aangesloten werkgevers.

Onze financiële positie

Eind juli 2019 is onze dekkingsgraad 115,4%. De beleidsdekkingsgraad is 121%. Dat is boven de door DNB vereiste dekkingsgraad die nu 114,8% is. Onze financiële positie is dus nog steeds gezond.

In de dekkingsgradengrafiek hebben we de ontwikkeling van dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad voor je op een rij gezet.

Je leest hier meer over de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons huidige vermogen en het vermogen dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De dekkingsgraad is steeds in beweging. Dat komt omdat de waarde van aandelen en andere beleggingen stijgt en daalt, net als de rente en het aantal deelnemers. Al die factoren zorgen ervoor dat de hoogte van de dekkingsgraad schommelt. De dekkingsgraad is dus in feite steeds een momentopname.

Omdat de dekkingsgraad schommelt, is het voor ons moeilijk om op basis daarvan ons financiële beleid te bepalen. Daarom moeten we daarbij verplicht rekenen met een speciale variant: de beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is minder gevoelig voor schommelingen. Dat maakt het eenvoudiger om het financiële beleid voor de lange termijn te bepalen.

DNB houdt de pensioenfondsen goed in de gaten. We moeten elke maand aan DNB melden hoe we er financieel voor staan. DNB toetst vervolgens of we een tekort hebben. Daarbij gebruikt DNB bepaalde grenzen: het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen.

  • Volgens de regels van DNB zijn we op dit moment financieel gezond bij een beleidsdekkingsgraad van 114,8%. Dat noemen we het vereist eigen vermogen. Ligt de beleidsdekkingsgraad op of boven deze grens? Dan kunnen we aan onze pensioenverplichtingen voldoen. Ook in economisch slechte tijden. Ligt de beleidsdekkingsgraad onder deze grens? Dan hebben we onvoldoende reserves en moeten we een herstelplan opstellen. In dit plan geven we aan hoe we onze financiële positie uiterlijk binnen 10 jaar weer op orde brengen.
  • Er is ook een absolute ondergrens: het minimaal vereist eigen vermogen. Voor ons ligt deze grens op 104,5%. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan moeten we het tekort uiterlijk binnen 5 jaar aanvullen.

Is er een tekort? Dan kunnen we diverse maatregelen nemen: een hogere premie berekenen, geen toeslag verlenen of risicovoller beleggen. Het korten op de pensioenen is een (uiterste) maatregel. De maatregelen nemen we op in het herstelplan dat we bij een tekort moeten opstellen en indienen bij DNB.