Zo beleggen we stap voor stap

De beleggingen laten we uitvoeren door andere partijen. Binnen onze eigen richtlijnen en volgens een beleggingsplan speciaal gemaakt voor ons pensioenfonds.

Onze uitgangspunten en overtuigingen over beleggen legden we vast in een ‘Verklaring van beleggingsbeginselen’ en een strategisch beleggingsbeleid. Je vindt ze in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Het beleggingsproces zelf bestaat uit 5 stappen:

Het bestuur van SPA heeft een risicobewuste houding. SPA streeft er naar om de nominale aanspraken geïndexeerd na te komen. Inflatie holt de waarde van de nominale uitkeringen uit en gezien het lange termijn karakter van pensioenen is het belangrijk dat de koopkracht van het pensioen via indexatie behouden blijft. Het lopen van beleggingsrisico kan acceptabel zijn in het streven naar koopkrachtbehoud, zelfs indien dit betekent dat onder omstandigheden de nominale aanspraken niet geheel kunnen worden nagekomen. We vertalen deze (kwalitatieve) risicohouding naar (kwantitatieve) risicogrenzen.

De risicohouding staat uitgebreid beschreven in de ABTN. Periodiek bekijken we of de risicohouding nog passend is.

We laten eerst een Asset & Liability Management (ALM) studie uitvoeren. Daarmee krijgen we inzicht in de gevolgen van onze beleidskeuzes. Het gaat hierbij om het evenwicht tussen de beleggingen (assets) en pensioenverplichtingen (liabilities) en tussen risicohouding en ambitie. Welk beleggingsrisico vinden we aanvaardbaar en welk rendement willen we bereiken? In deze ALM-studie rekenen we diverse economische scenario’s door. Bijvoorbeeld het verwacht gemiddeld beleggingsresultaat over een periode van 15 jaar en de ontwikkeling van de dekkingsgraad in deze periode. Met de resultaten van de studie bepalen we vervolgens welke beleidskeuzes het beste resultaat lijken te geven en geven we vorm aan het beleggingsbeleid. In de haalbaarheidstoets kijken we of we bij de vastgestelde (kwantitatieve) risicohouding, onze ambities realiseren.

Het beleggingsbeleid op hoofdlijnen is nu bekend. Nu bepaalt het bestuur de beleggingsstrategie. Waar beleggen we wel/niet in? En met welk percentage per gekozen beleggingscategorie? Wat zijn de verwachtingen van die categorie voor de toekomst? Zo ontstaat de optimale beleggingsmix voor ons pensioenfonds.

Vervolgens vertaalt het bestuur de gekozen beleggingsstrategie in een beleggingsplan. In het plan staat een totaalbeschrijving van het vermogensbeheer voor de komende periode:

 • onze beleggingsovertuigingen;
 • onze beleggingsstrategie waaronder de strategische portefeuille;
 • wat onze normportefeuille is;
 • wat we doen op het gebied van verantwoord beleggen
 • hoe we het beleid evalueren en onderhouden
 • het beleggingsmandaat voor de fiduciair beheerder.

 

Achmea Investment Management is onze fiduciair beheerder en voert het beleggingsplan uit. Zij monitort de vermogensbeheerders en doet eventueel voorstellen voor het ontslaan of aanstellen van vermogensbeheerders. De vermogensbeheerders beheren op hun beurt een deel van de beleggingsportefeuille.

Het bestuur maakt afspraken over het beheer en legt deze vast in concrete mandaatrichtlijnen. We beleggen onder andere in aandelen, vastgoed, infrastructuur (waaronder tolwegen, vliegvelden, windmolens en zonneparken) en leningen (waaronder obligaties en hypotheken). De beleggingsportefeuille moet passen binnen het uitvoeringsmandaat.

KAS BANK treedt op als effectenbewaarder en administrateur. Zij voert ook de permanente mandaat compliance controle uit.

We rapporteren op verschillende manieren over onze beleggingsresultaten:

 • Op onze website rapporteren we maandelijks de dekkingsgraad en lichten belangrijke ontwikkelingen toe;
 • KAS BANK en Achmea Investment Management maken voor ons rapportages;
 • We rapporteren elk kwartaal over onze beleggingsportefeuille en behaalde resultaten aan onze toezichthouder (DNB);
 • We rapporteren elk jaar via ons jaarverslag op de website;
 • We geven op de website inzicht in ons stemgedrag en de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.