We kiezen nadrukkelijk voor verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we sterk rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We onderzoeken eerst of de ondernemingen waarin we beleggen wel ondernemen op een manier waarin wij ons kunnen vinden. Onze leidraad hierbij is het Global Compact van de Verenigde Naties. Hierin staan 10 basisprincipes over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. Deze principes zijn afgeleid van internationale afspraken en verdragen. Bijvoorbeeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de International Labour Organisation (ILO). Daarnaast zijn voor ons de OESO richtlijnen en de Guiding principles for business & Human rights belangrijke uitgangspunten. Pensioenfonds Achmea heeft eind 2018 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.

We willen niet betrokken zijn bij ondernemingen of landen die zich schuldig maken aan:

  • schendingen van mensenrechten;
  • kinderarbeid;
  • fraude of corruptie;
  • milieuvervuiling;
  • omstreden wapens;
  • tabaksproducenten.

Meer details vind je in:

Namens Pensioenfonds Achmea vindt er een continue dialoog plaats met bedrijven. Centrale vraag: hoe kunnen deze bedrijven duurzamer te werk gaan? Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag. Door de dialoog hierover aan te gaan, brengen we kansen en risico’s van een onderneming beter in kaart. Het doel is om beter gedrag van bedrijven te stimuleren. Bovendien geloven we dat we daarmee potentieel bijdragen aan het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Ook gaan we in gesprek met bedrijven die de uitgangspunten van het Global Compact schenden of dreigen te schenden. Bijvoorbeeld mensenrechten en arbeidsnormen (zoals kinderarbeid en recht op (vakbond)vereniging) en milieuvervuiling. Het doel is dat deze bedrijven de schending opheffen en laten zien hoe zij dit in de toekomst blijven doen. We noemen dit ‘Global Compact Engagement’.

Daarnaast heeft Pensioenfonds Achmea aandacht voor klimaatverandering. We gaan in gesprek met bedrijven over hoe zij omgaan met klimaatrisico’s en welke stappen zij nemen, bijvoorbeeld op het gebied van vermindering van CO2-uitstoot.

Aandeelhouders mogen stemmen over belangrijke besluiten die een bedrijf neemt. Pensioenfonds Achmea is een betrokken aandeelhouder en we maken daarom actief gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Zo kunnen we invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming. En zo goed mogelijk opkomen voor onze eigen belangen. Zie hiervoor ook de Engelstalige versie van het stembeleid van Achmea Investment Management. Wij onderschrijven dit beleid.

Elk kwartaal rapporteren we over het stemgedrag en de ontwikkelingen. Ook kun je per onderneming zien hoe we op aandeelhoudersvergaderingen gestemd hebben. Verder leggen we elk jaar verantwoording af verantwoording af over wat we doen als betrokken aandeelhouder.

Op sociaal en milieugebied spelen er veel zaken die de economische groei beïnvloeden. Bijvoorbeeld grondstofschaarste, klimaatverandering en demografische ontwikkelingen. Pensioenfonds Achmea is een maatschappelijk betrokken pensioenfonds. Als onderdeel van haar strategie willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarom richt Pensioenfonds Achmea zich in haar beleggingsbeleid en bij de keuze van uitvoerders mede op duurzaamheidsaspecten. Daarnaast geloven wij ook dat MVB op de lange termijn een positief effect heeft op het beleggingsresultaat.

Daarom vragen we de vermogensbeheerders om de integratie van ESG-factoren verder te promoten en door te voeren. ESG staat voor milieu (‘Environment’), sociale aspecten (‘Social’) en goed bestuur (‘Governance’). Zo zorgen we ervoor dat ESG-integratie een structureel onderdeel is van het beleggingsbeslissingsproces zoals dat van toepassing is op het totaal beheerd vermogen.