We leggen verantwoording af

Het bestuur legt verantwoording af over hoe en waarin het pensioenfonds belegt.

Intern
Intern legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. De raad van toezicht beoordeelt het functioneren van het fonds in zijn geheel, waaronder het bestuur.

Extern
Alle pensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij toetsen of pensioenfondsen zich aan de wet houden:

  • De regels over beleggingen en de risico’s die pensioenfondsen bij het beleggen mogen nemen, staan in het Financieel Toetsingskader. Ook controleert DNB of de pensioenbestuurders voldoende deskundig en integer zijn.
  • De AFM controleert hoe pensioenfondsen hun (ex-)deelnemers en de pensioengerechtigden informeren. Deze informatie moet op tijd, begrijpelijk, duidelijk en juist zijn. Dat geldt ook voor het beleggingsbeleid en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

In het jaarrapport worden de resultaten en het gevoerde beleid toegelicht.