Beleggingsbeleid

SPA wil zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor nu én later. Om dit te realiseren, belegt SPA het vermogen en de binnengekomen premies. Hoe en waarom we dat doen lees je hier.

Het bestuur zorgt voor deskundigheid

SPA hanteert een deskundigheidsplan. Daarin is vastgelegd dat het fonds ervoor moet zorgen dat het in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over de deskundigheid die vereist is voor:

 • Een professioneel beheer van beleggingen.
 • Een goede beheersing van de aan de beleggingen verbonden risico's
 • Een optimaal beleggingsresultaat

Toezicht en verantwoording

Intern
Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van (het bestuur van) SPA.

Extern toezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de pensioenfondsen. DNB let op de financiële positie van pensioenfondsen. De regelgeving over beleggingen en de risico’s die pensioenfondsen bij het beleggen mogen nemen, zijn uitgewerkt in het Financieel Toetsingskader. Ook toetst DNB de pensioenbestuurders op deskundigheid en integer handelen.
De AFM houdt toezicht op de informatieverstrekking door de pensioenfondsen. In de wet is vastgelegd dat pensioenfondsen deelnemers, gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden moeten informeren. Deze informatie moet op tijd, begrijpelijk, duidelijk en juist zijn. Dat geldt ook voor het beleggingsbeleid en de risico’s die daaraan verbonden zijn. 

 

SPA kiest nadrukkelijk voor verantwoord beleggen

SPA kiest nadrukkelijk voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Er wordt daarbij bijvoorbeeld onderzoek naar de ondernemingen waarin we beleggen gedaan. Ondernemen ze op een manier waarin wij ons kunnen vinden?  Onze leidraad hierin is het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarin staan tien basisprincipes over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie. De principes van het Global Compact zijn afgeleid van internationale afspraken en verdragen. Zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de principes van de International Labour Organisation (ILO). SPA vindt dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige generaties. SPA past daarom instrumenten van verantwoord beleggen toe bij het beheer van haar vermogen.

In de praktijk
Hoe gaat het verantwoord beleggen concreet in zijn werk? SPA maakt gebruik van de volgende instrumenten:

Welke bedrijven en landen sluit SPA uit?

Voldoen bedrijven en landen niet aan onze maatschappelijke normen? Dan kiezen we ervoor niet in deze ondernemingen of landen te beleggen. Daarbij gaat het onder meer om de volgende soorten bedrijven en landen:

 • Fabrikanten van controversiële wapens
  Controversiële wapens zijn voor ons wapens die onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken. En die geen onderscheid maken tussen burgerdoelen en militaire doelen. Vaak veroorzaken deze wapens ook na afloop van een conflict veel slachtoffers en ontwrichten ze de economie en de maatschappij. Hierbij gaat het om nucleaire, biologische en chemische wapens, om mijnen en om clusterbommen.
   
 • Bedrijven die de Global Compact-principes structureel schenden 
  Schendt een bedrijf langer dan twee jaar de uitgangspunten van het VN Global Compact? En neemt de onderneming onvoldoende maatregelen om daar iets aan te doen? Dan komt dat bedrijf in aanmerking voor uitsluiting van belegging. Bij het bepalen of een bedrijf de fundamentele normen en waarden van het VN Global Compact schendt, baseren we ons op onderzoeken van twee onafhankelijke onderzoeksbureaus.
   
 • Tabaksproducenten
  Roken en andere vormen van tabaksgebruik schaden de gezondheid. Daarom beleggen we niet in tabaksproducenten.
   
 • Landen waartegen sancties van kracht zijn
  Tegen sommige landen zijn sancties ingesteld. Bijvoorbeeld omdat machthebbers op systematische wijze de fundamentele mensenrechten van hun burgers schenden. Of omdat vanwege een hoge mate van corruptie toevertrouwde middelen in dergelijke landen niet ten goede komen aan duurzame ontwikkeling van de economische situatie en welvaart van de bevolking. Er een schending is van het non-proliferatieverdrag. SPA belegt niet in deze landen.
   
 • Enhanced enagement 
  Levert een dialoog met een bedrijf niet het gewenst resultaat op? Dan is mogelijk de onderneming uit te sluiten van beleggingen.

Onze maatschappelijke betrokkenheid (engagement)

Namens SPA vindt er een continue dialoog plaats met bedrijven. Centrale vraag: hoe kunnen deze bedrijven duurzamer te werk gaan? Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal beleid, milieu en ethisch gedrag? Deze onderwerpen passen prima binnen het VN Global Compact. Door met bedrijven de dialoog hierover aan te gaan worden kansen en risico’s van een onderneming beter in kaart gebracht. Wordt duurzaam gedrag van ondernemingen gestimuleerd. Wordt er potentieel lange termijn aandeelhouderswaarde gecreëerd.

Een specifieke vorm van engagement is ‘enhanced engagement’. Hierbij gaat SPA, gezamenlijk met Achmea, het gesprek aan met bedrijven op specifieke thema’s zoals publieke gezondheidszorg en biodiversiteit. Voor deze bedrijven formuleren we specifieke verbeterdoelen. Met heldere, specifieke en meetbare doelstellingen. Regelmatig meten we de voortgang die een bedrijf boekt. Levert de dialoog met het bedrijf niet het gewenst resultaat op? Dan sluiten we de onderneming mogelijk uit van beleggingen.

SPA stemt mee als betrokken aandeelhouder

Aandeelhouders mogen meestemmen over belangrijke besluiten die een bedrijf neemt. SPA is een betrokken aandeelhouder en maakt daarom actief gebruik van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Zo kunnen we invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming. En kunnen we zo goed mogelijk opkomen voor onze eigen belangen. Hoe we de afgelopen jaren hebben gestemd, vind je hier. Een toelichting vind je hier.

Bij het bepalen van onze stem maken we onder meer gebruik van de analyses en adviezen van adviesbureau Institutional Shareholder Services (ISS). Voordat SPA een definitieve stem geeft bekijkt het echter alle voorstellen op individuele basis. Als gevolg hiervan kan er per onderneming anders gestemd worden op een voorstel van gelijke aard. Dit op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van een dergelijk voorstel.

Periodiek vinden rapportages plaats over het stemgedrag en de ontwikkelingen. Hier vind je de rapportage van het vierde kwartaal 2017.
Onderstaande rapportages zijn beschikbaar:

Rapportages archief

Duurzaam beleggen

Op sociaal en milieugebied spelen er veel zaken die de economische groei beïnvloeden. Denk maar aan grondstofschaarste, klimaatverandering en demografische ontwikkelingen. Wij verwachten dat maatschappelijk verantwoord beleggen het voor risico gecorrigeerde rendement van de beleggingsportefeuille op lange termijn gunstig kan beïnvloeden.

SPA voert daarom de dialoog met de aangestelde vermogensbeheerders om de integratie van ESG factoren verder te promoten en te implementeren. ESG staat daarbij voor milieu (‘Environment’), sociale aspecten (‘Social’) en goed bestuur (‘Governance’). SPA waarborgt hiermee dat ESG integratie een structureel onderdeel is van het beleggingsbeslissingsproces zoals dat van toepassing is op het totaal beheerd vermogen.

Doelinvesteringen
In de loop van 2014 heeft SPA het beleggingsbeleid verder ingevuld, waarbij SPA ook aandacht aan doelinvesteringen geeft. Niet alleen omdat ze financieel rendement opleveren, maar ook om dat ze positieve effecten hebben op milieu- en sociaal gebied. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van duurzame energie en microfinanciering (kleine leningen aan mensen in arme landen).

SPA rapporteert over de beleggingsresultaten

We rapporteren op verschillende manieren over onze beleggingsresultaten:

 • Kasbank en Achmea Investment Management maken voor ons rapportages.
 • We rapporteren maandelijks de dekkingsgraad en lichten belangrijke ontwikkelingen daarbij toe.
 • We rapporteren elk kwartaal onze belggingsportefeuille en de behaalde resultaten aan onze toezichthouder (De Nederlandsche Bank).
 • We rapporteren elk jaar via ons jaarverslag. Dit wordt op onze website gepubliceerd.
 • We geven op de website inzicht in het stemgedrag van onze aandeelhouders.

Elk half jaar rapporteren we op onze website over onze bezigheden op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook geven we elk kwartaal een overzicht van het stemgedrag namens ons fonds op aandeelhoudersvergaderingen. Periodiek vinden rapportages plaats over het stemgedrag en de ontwikkelingen. De kwartaalrapportages vind je hier.

 

Beleggingsproces

Om het beleggen in goede banen te leiden, heeft SPA ìnvestment beliefs en een strategisch beleggingsbeleid geformuleerd. De investment beliefs zijn de uitgangspunten en overtuigingen van SPA op het gebied van beleggingen. Dit staat beschreven in de abtn. Het beleggingsproces bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: We doen een Asset & Liability Management studie (ALM-studie)

Met een ALM-studie krijgen we inzicht in de gevolgen van beleidskeuzes. Het gaat hierbij om het evenwicht tussen de beleggingen (assets) en pensioenverplichtingen (liabilities) en tussen risicohouding en ambitie. Welk beleggingsrisico vinden we aanvaardbaar en welk rendement willen we bereiken? In de studie worden diverse economische scenario’s doorgerekend. Daarmee wordt een verwachting berekend van het gemiddeld beleggingsresultaat over een periode van 15 jaar en de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Met de resultaten kunnen we bepalen welke keuzes het beste resultaat lijken te geven en kunnen we vorm geven aan het beleggingsbeleid. 

Stap 2: Dan bepalen we onze beleggingsstrategie

Het beleggingsbeleid op hoofdlijnen is nu bekend. We bepalen nu onze beleggingsstrategie. Waar beleggen we wel/niet in? Hoe groot is het percentage per gekozen beleggingscategorie? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Zo ontstaat onze optimale beleggingsmix.

Stap 3: Daarna stellen we het beleggingsplan en het uitvoeringsmandaat op

Vervolgens vertalen we onze beleggingsstrategie in een beleggingsplan en een opdracht voor onze fiduciair. We noemen dit een beleggingsmandaat. In het belegginsplan wordt een totaalbeschrijving van het vermogensbeheer voor de komende periode uiteengezet. Ingrediënten daarvoor zijn de investment beliefs, de strategische portefeuille en een beschrijving van het te voeren beheer. Onderdeel daarvan is het uitvoeringsmandaat. Hierin staan bijvoorbeeld de gewenste benchmarks (de referentie voor een bepaalde beleggingscategorie), richtlijnen en eventuele beperkingen voor elke beleggingscategorie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleggingsplan.

Stap 4: Uitvoering beleggingsplan

De laatste stap in het beleggingsproces is het uitvoeren van het beleggingsplan en het aanstellen en monitoren van de verschillende vermogensbeheerders. We beleggen onder andere in aandelen, vastgoed, obligaties en hypotheken. Vanzelfsprekend worden daarbij afspraken over het beheer gemaakt. Ons beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea Vermogensbeheer (SAVB) in de rol van fiduciair. De beleggingen worden beheerd door vermogensbeheerders. De vermogensbeheerders worden geselecteerd en gemonitord door de fiduciair beheerder.. De  beleggingsportefeuille moet daarbij passen binnen het uitvoeringsmandaat. De Kasbank treedt op als bewaarder en administrateur. Zij voeren ook de permanente mandaat compliance controle uit.

 

Hoe ziet de beleggingsorganisatie eruit?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds. Het bestuur besteedt veel aandacht aan het beleggingsbeleid en zorgt voor toezicht en deskundigheid op dit vlak. Het bestuur heeft een commissie Balansmanagement ingesteld, die het bestuur adviseert over het beleggingsbeleid en voert het beleid uit. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in een mandaatregeling vastgelegd. De taken-en bevoegdheden van de commissie staan hier.

Organisatie

SPA heeft een fiduciair beheerder aangesteld voor het beheer van de fondsmiddelen. Deze functioneert als strategisch adviseur van het pensioenfonds op het gebied van het balansmanagement en vermogensbeheer. Hier vindt ook de selectie en aansturing van de vermogensbeheerders plaats. De vermogensbeheerders handelen binnen de mandaatrichtlijnen van het bestuur. Daarnaast is er een bewaarder die ook als administrateur functioneert. Deze heeft een onafhankelijke en controlerende rol.

 

Waarom beleggen we?

SPA belegt de premie die we van werknemers en werkgevers ontvangen. De beleggingsopbrengsten komen ten goede aan het fonds. SPA belegt omdat beleggingen op de langere termijn meer rendement opleveren dan als we het geld op een spaarrekening zetten. Door het geld te beleggen, kunnen we de pensioenen blijven betalen en eventueel verhogen. Nu én in de toekomst.

Dit zijn onze beleggingsuitgangspunten

In ons beleggingsbeleid maken we steeds een afweging tussen risico’s en rendement. Wat zijn de risico’s? Welke opbrengsten staan daar tegenover? Voor al onze beleggingen gelden de volgende uitgangspunten:

 • het vermogen wordt belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers.
 • we beleggen het vermogen zodanig dat de veiligheid, kwaliteit en liquiditeit ervan voldoende geborgd zijn.
 • we beleggen ook in meer risicovolle  beleggingen, zoals aandelen. Dit om voldoende rendement te kunnen generen.
 • het vermogensbeheer gebeurt deskundig en zorgvuldig.
 • we beleggen onze middelen voldoende gespreid.
 • we kiezen bewust voor verantwoord beleggen.

Dit zijn onze belangrijkste beleggingsdoelstellingen op langere termijn

Met de beleggingsresultaten en de premiestortingen willen we voldoen aan onze lopende en toekomstige pensioenverplichtingen. Onze ambitie is om voor een lange tijd een hoog en stabiel rendement te behalen, met verantwoorde risico’s. We beleggen binnen de risicogrenzen die door het bestuur zijn vastgesteld. Ook houden we rekening met de eisen van de Pensioenwet en met andere beleidsregels van de wetgever en van De Nederlandsche Bank.